U skladu sa poslovnom politikom, “BrandPoint” d.o.o., dana 24.12.2018. utvrđuje:

OPŠTE USLOVE I PRAVILA IZDAVANJA I KORIŠĆENJA

BRAND POINT / HOUSE OF SAMSONITE POKLON KARTICE

ZA FIZIČKA I PRAVNA LICA

DEFINICIJE

Izdavalac – je pravno lice koje u svojim maloprodajnim objektima ili na drugi način pruža mogućnost kupovine iIi korišćenja sopstvene loyalty i poklon kartice i odgovarajućeg programa komercijalnih pogodnosti.

Maloprodajni objekat – objekat koji Izdavalac ili Partner koristi za prodaju ili korišćenje sopstvene robe ili usluga i u kome se može izdavati i/ili koristiti loyalty i poklon kartica.

Partner – suizdavalac, pravno lice koje želi da, u cilju povećanja prometa, omogući promet proizvoda/usluga u sopstvenim maloprodajnim objektima, korišćenjem Loyalty i poklon programa Izdavaoca, uz posredovanje Pružaoca usluge u implementaciji i realizaciji programa.

Pružalac usluge – Zmart solution doo – Pružalac je pravno lice koje Izdavaocu obezbeđuje uslugu GiftOnCard programa, pri čemu uslugu krajnjem korisniku pruža Izdavalac.

GiftOnCard program – je program aktivnosti koje Pružalac obavlja za Izdavaoca, a podrazumeva sve poslove vezane za tehnološku implementaciju i podršku loyalty programa i programa poklon kartica, personalizaciju i korišćenje loyalty i poklon kartica.

Prepaid – unapred uplaćen iznos, u ovom slučaju na poklon karticu.

Poklon kartica – dokument kojim se dokazuje da je određeni iznos novca plaćen unapred i njim se može od Izdavaoca kartice odnosno ovde u Ugovoru od Izdavaoca, tražiti ispunjenje neke obaveze odnosno isporuka robe (u daljem tekstu: Poklon kartica).

Kupac poklon kartice – je svako poslovno sposobno lice koje bilo kojim sredstvom plaćanja (osim poklon karticom koja nije sredstvo plaćanja) kupi poklon karticu sa upisanim željenim iznosom u objektu Izdavaoca ilidistributivnoj mreži Partnera.

Korisnik poklon kartice – je lice koje poklon karticu koristi za kupovinu roba/usluga u objektima Izdavaoca kartice i Partnera.

Namenski račun – je jedinstvena evidencija i registracija transakcija – koja se aktivira kada Kupac kupi poklon karticu, koji registruje uplatu i korišćenje dinarskih sredstva, unapred uplaćenih Izdavaocu poklon kartice u skladu sa Uslovima Izdavaoca.

Loyalty Program – je poseban program pogodnosti/bonitetni program, pod uslovima Izdavaoca i pod nazivom HOUSE OF SAMSONITE klub kupaca

Loyalty kartica – dokument kojim se dokazuje da je korisnik registrovan u okviru posebnog programa pogodnosti pod uslovima Izdavaoca HOUSE OF SAMSONITE klub kartica (u daljem tekstu: Loyalty kartica)

Korisnik Loyalty kartica – je lice koje karticu koristi za usluge koje mu pruža Izdavalac.

Loyalty namenski račun – je jedinstvena evidencija i registracija transakcija – koja se aktivira kada Korisnik Loyalty kartice pribavi karticu, odnosno registruje korišćenje usluga, u skladu sa Uslovima Programa.

UVODNE ODREDBE

Opšti uslovi i pravila izdavanja i korišćenja HOUSE OF SAMSONITE poklon kartice odnose se na program POKLON KARTICA koji je u vezi sa programom Brand Point d.o.o. HOUSE OF SAMSONITE kluba kupaca.  

Pravila korišćenja kartica HOUSE OF SAMSONITE kluba kupaca definisana su Opštim odredbama za izdavanje i korišćenje HOUSE OF SAMSONITE kartice kluba kupaca.

Kupac može biti istovremeno biti korisnik Loyalty programa – bonitetnog sistema koji utvrđuje Izdavalac kartice HOUSE OF SAMSONITE kluba kupaca i programa HOUSE OF SAMSONITE poklon kartica korišćenjem iste kartice kao identifikacionog dokumenta za HOUSE OF SAMSONITE klub kupaca i program poklon kartica.

Kupovinom, korišćenjem ili pokušavanjem korišćenja HOUSE OF SAMSONITE poklon kartice, Korisnik prihvata, obavezuje se, odnosno slaže se sa uslovima korišćenja utvrđenim Opštim Uslovima i Pravilima, a potvrđuje da je upoznat sa obaveštenjima o načinu i uslovima korišćenja, kao i izjavom o zaštiti podataka (dostupna u objektu i na web stranici Izdavaoca).

 1. OPŠTE ODREDBE

1.1. Prava i obaveze Kupca odnosno Korisnika, Izdavaoca poklon kartica i Partnera, regulišu se Opštim pravilima izdavanja i korišćenja poklon kartice (udaljem tekstu: Opšta pravila) i imaju karakter Ugovora po pristupu.

1.2. Poklon kartica je vlasništvo Izdavaoca kartice (u daljem tekstu: Izdavalac) i ne glasi na ime Korisnika (ime Korisnika nije personalizovano na telu kartice). Istovremeno, ime Kupca poklon kartice evidentirano je u elektronskoj evidenciji, osim u slučaju da je Kupac poklon kartice prilikom njenog izdavanja zahtevao da se u elektronski sistem ne unesu njegovi lični podaci.

1.3. Kartica je dokument kojim se potvrđuje da je određeni iznos novca predujmljen i njom se od Partnera može tražiti ispunjenje neke obaveze, odnosno da se može kupiti odgovarajuća roba ili tražiti pružanje odgovarajuće usluge.

1.4. Poklon kartica je po svojoj prirodi takva da u trenutku korišćenja Poklon kartice na namenskoj evidenciji (PrePaid računu) Korisnika mora postojati pokriće. Kartica ne predstavlja kreditnu karticu ili ček. Kartica nije instrument plaćanja i ne može se koristiti suprotno propisanim uslovima Opštih pravila i suprotno važećim zakonima iz predmetne oblasti.

1.5. Poklon Kartica može se koristiti za kupovinu robe i usluga isključivo na posebno označenim mestima za to, u Maloprodajnim objektima Brand Point d.o.o., HOUSE OF SAMSONITE i na web adresi Brand Point d.o.o. www.brandpoint.rs

1.6. Poklon karticom se može kupiti bilo koji proizvod ili usluga iz asortimana HOUSE OF SAMSONITE maloprodajnih mesta ili iz asortimana sa web stranici www.brandpoint.rs sa mogućnošću višekratne upotrebe do potpunog iskorišćenja iznosa predujma. Poklon karticom može se kupiti roba/usluga čija je vrednost viša od one koja je naznačena na evidenciji stanja Poklon Kartice, uz doplatu iznosa nekim od raspoloživih sredstava plaćanja, do punog iznosa vrednosti robe/usluge o kojoj je reč. Izdavalac može isključiti određene artikle ili usluge iz programa korišćenja poklon kartice, u slučaju da spisak roba i/ili usluga koje koje ne mogu biti kupljene Poklon karticom ili za koje u slučaju korišćenja kartice ne važe akcijske promocije i popusti, istakne u komunikaciji sa kupcem, u svom maloprodajnom objektu te informaciju o tome vidno istakne na mestu na kojem se ističe cena artikla ili usluge, naplatnom mestu ili na web stranici Izdavaoca.

1.7. Spisak maloprodajnih objekata Brand Point d.o.o., HOUSE OF SAMSONITE, koji su u sistemu  HOUSE OF SAMSONITE poklon kartice, nalazi se u svim maloprodajnim objektima HOUSE OF SAMSONITE i na web stranici www.brandpoint.rs kao i na drugim pozicijama/materijalima kojima se korisnik obaveštava o novostima o HOUSE OF SAMSONITE klubu kupaca i HOUSE OF SAMSONITE poklon karticama. Ovaj spisak podložan je promenama. Poklon kartice se u slučaju prekidanja programa ili gašenja maloprodajnih objekata mogu iskoristiti u roku od 90 (devedeset dana) od dana prijema obaveštenja. Nakon isteka roka od 90 (devedeset dana), preostali iznos sa Poklon kartice biće poništen.

Svaki naznačeni maloprodajni objekat Brand Point d.o.o., HOUSE OF SAMSONITE, web stranica www.brandpoint.rs u obavezi je da prihvati Poklon kartice u skladu sa uslovima korišćenja iz ovih Opštih pravila i važećim zakonom koji se odnosi na ovu oblast.

 • IZDAVANJE KARTICE

2.1. Prilikom kupovine Kartice, Kupac će Izdavaocu dati podatke za registraciju odn. pristupnicu a u slučaju da je kupac pravno lice dostaviti na uvid svoja registarska dokumenta, kao i podatke o Korisniku kartice (ukoliko sam Kupac Poklon kartice raspolaže podacima o Korisniku).  

2.2. Izdavalac može da vodi evidenciju o Kupcima Poklon kartica, kao i o Korisnicima za koje su mu dostavljeni podaci, u skladu sa Zakonom a prema rešenju Poverenika.

2.3. Kupac kupuje Poklon Karticu i predujmljuje sredstva u odabranom iznosu. Deponovanje sredstava Poklon kartice vrši se u dinarima (RSD). Za pravna lica, Kupovina Poklon Kartice obavlja se isključivo bezgotovinskom transakcijom – prenosom novčanih sredstava sa poslovnog računa Kupca na račun Izdavaoca, a na osnovu izdate narudžbenice koja sadrži: količinski broj kartica, vrednost dopune po pojedinačnoj kartici i ukupnu vrednost narudžbine.

2.4. Kupac Poklon Kartice može dati u dispoziciju krajnjem Korisniku (zajedno, u daljem tekstu: Korisnik). Svi opšti uslovi koji važe za Korisnika Poklon Kartice, važe i za kartice koje su pribavljene od strane Pravnih lica.

2.5. Broj pojedinačnih Poklon Kartica pojedinačnog Kupca poklon kartice nije ograničen. Izdavalac odobrava korišćenje više poklon kartica za plaćanje jednog ili više računa od strane jednog korisnika bez obzira na način kupovine i identitet registrovanog kupca kartica.

2.6. Korisnik je isključivo odgovoran za korišćenje Poklon kartice u skladu sa Opštima Pravilima. Korisnik je dužan da čuva Poklon karticu i spreči njeno neovlašćeno korišćenje, pokušaj kopiranja ili zloupotrebe.

2.7. Izdavalac nije odgovoran ukoliko Korisnik izgubi Poklon karticu ili ukoliko ista bude ukradena ili oštećena. Poklon kartica ni u jednom od pomenutih slučajeva neće biti zamenjena za drugu Poklon karticu, niti će biti zamenjena za novac, robu ili uslugu, u bilo kojoj od ovih situacija.

2.8. Poklon kartica se izdaje sa rokom važenja od 12 meseci. Rok važenja Poklon kartice ističe automatski 12 meseci posle aktivacije tj. 365. dana od dana kupovine Poklon kartice, sa datumom naznačenim na potvrdi, odsečku ili slipu iz štampača/terminala korišćenom za aktivaciju kartice, dobijenom pri kupovini Poklon kartice. Preostali iznos na Poklon kartici biće poništen na dan isticanja 12 meseci od dana aktivacije (ukoliko naknadno nije drugačije određeno Opštim uslovima Izdavaoca).

2.9. Kupac Poklon kartice ili Korisnik imaju mogućnost provere perioda validnosti i stanja sredstava na kartici u svakom maloprodajnom objektu HOUSE OF SAMSONITE. Stanje je registrovano i na odsečku ili slipu (dobijenim pri aktivaciji ili dopuni kartice) dobijenom pri kupovini Poklon kartice i pri proveri stanja. Na potvrdi, odsečku ili slipu se pri svakoj kupovini registruje tip i iznos transakcije kao i svi relevantni podaci vezani za transakciju.

Kupac ili Korisnik Poklon kartice nema pravo na gotovinsku isplatu neutrošenih sredstava sa poklon kartice (neiskorišćena uplaćena sredstva). Dopunjen iznos na kartici ne podleže obračunu kamate.

Ukoliko su sva sredstva na Poklon kartici (namenskom PrePaid računu) potrošena i stanje na računu svedeno na nulu pre isteka roka važnosti navedenog na Poklon kartici, Poklon kartica postaje nevažeća i to danom konačne potrošnje cele sume sa pomenutog računa.

2.10. Ne postoji mogućnost reizdavanja Poklon kartice nakon isteka roka važnosti. Kupac odnosno Korisnik može za potrebe plaćanja kupiti novu HOUSE OF SAMSONITE poklon karticu.

2.11. Naknada za izdavanje Poklon kartice se ne naplaćuje u trenutku izdavanja Poklon kartice. Izdavalac zadržava pravo eventualnog naplaćivanja naknade za izdavanje, proveru stanja i dodatne usluge u vezi sa poklon karticom o čemu obaveštava Kupce i Korisnike promenom Opštih Pravila i Uslova.

2.12. Poklon Kartica je vlasništvo Izdavaoca i kao takva, koristi se uz saglasnost odnosno pod uslovima Izavaoca i ovih Opštih pravila. Svaka neovlašćena upotreba Poklon kartice je kažnjiva.

Korisnik odgovara za čuvanje, bezbednost i pravilnu upotrebu Poklon kartice.

Korisnik mora da vodi računa da ne ošteti bar kod i serijski broj na poleđini Poklon kartice izlaganjem Poklon kartice jakom magnetnom polju (RF čitači na kasama, zvučnici muzičkih uređaja, mobilni telefoni i sl) ili drugim vidovima mehaničkog i hemijskog uticaja koji mogu oštetiti karticu. Poklon kartica se ne sme savijati, gužvati, grebati, izlagati suncu i toploti ili se na drugi način uništiti.

Radi lične sigurnosti Korisnik Poklon kartice je dužan da se pobrine da se sve radnje koje podrazumevaju korišćenje Poklon Kartice na prodajnim mestima odvijaju u njegovoj prisutnosti.

Neovlašćeno čitanje, pokušaj kopiranja ili bilo koja vrsta manipulacije bar kodom i serijskim brojem od neovlašćenih lica ili na neovlašćenim terminalima i računarima smatra se zloupotrebom i povlači ukidanje kartice i zakonsku odgovornost. Korisnik snosi sve posledice u pomenutim slučajevima.

3. KORIŠĆENJE KARTICE

3.1. Poklon Kartica ne glasi na ime kupca ili korisnika kartice.

3.2. Poklon kartica se može koristiti za kupovinu robe i usluga Izdavaoca i Partnera programa isključivo u maloprodajnom objektima HOUSE OF SAMSONITE i Partnera programa, a isključivo uz obavezno fizičko prilaganje same originalne kartice.

3.3. Poklon kartica se može koristiti isključivo na elektronskim terminalima GiftOnCard svih prodajnih mesta na kojima je istaknut znak HOUSE OF SAMSONITE poklon kartica. Poklon kartica se ne može koristiti za kupovinu roba i/ili usluga u radnjama koje nisu radnje Partnera ili ne prihvataju HOUSE OF SAMSONITE poklon karticu i GiftOnCard program.

3.4. Korisnik može koristiti Poklon karticu samo do iznosa predujmljenih sredstava na poklon kartici (namenskom PrePaid računu). Vrednost izvršene kupovine se oduzima od stanja sredstava na Poklon kartici.

Nije dozvoljeno preprodavati Poklon karticu, niti je zameniti za gotovinu.

3.5. Kupovina Poklon kartice od strane Pravnog lica

3.5.1 U posebnim slučajevima, Pravno lice kao Kupac može ostvariti popust/rabat na ukupnu količinu i vrednost uplaćenih kartica. Popust, odnosno odobreni rabat posebno se iskazuju na narudžbenici i obračunu. Popustom je definisan iznos umanjenja koji se se pravnom licu odobrava pri plaćanju za nominalnu vrednost kartice koju naručuje.

3.5.2. Posebni uslovi / količinski popusti / rabat:

 • Na samoj Poklon Kartici mogu se označiti posebno svojstvo pravno lice koje je kupac Poklon Kartice;
 • U dizajn Poklon Kartice mogu se uneti i obeležja koja posebno personifikuju Kupca Poklon Kartice;
 • Personalizacija poklon Kartice može se izvršiti i prema posebnim zahtevima Kupca, a prema priloženom fajlu grafičkog rešenja;

Obračunati popusti pri kupovini kartica se ne primenjuju i na robu ili usluge koje se plaćaju karticom. Dodatni popusti ili akcije su uključeni ili isključeni u zavisnosti od odluka Izdavaoca kartice i ne podrazumevaju se pri korišćenju kartice, bez obzira na eventualni obračunati popust/rabat koji je pravno lice kao Kupac ostvarilo prilikom kupovine Poklon Kartica.

3.5.3. Po izvršenoj uplati, Kupac preuzima aktivirane i dopunjene poklon kartice.

Kartice mogu biti dostavljene u sedište Kupca, preuzete od strane ovlašćenog predstavnika pravnog lica ili isporučene kurirskom službom kada se njihov prijem potvrđuje na dostavnici.

Izdavalac izdaje računovodstvenu ispravu koju ovlašćeno lice u pravnom licu potpisuje u ime i za račun Kupca Poklon Kartice.

Sredstava doznačena za aktivaciju i dopunu kartica oslobođena su plaćanja PDV po važećem zakonskom propisu. U skladu sa važećim propisima, pravna lica imaju obavezu evidentiranja lica kojima disponiraju kartice i nemaju pravo na korišćenje odbitnog PDV, budući da on nije ni obračunat. Svu odgovornost za poštovanje zakonskih propisa u korišćenju i disponiranju Poklon Kartica snosi Kupac.

4. PLAĆANJE POKLON KARTICOM

4.1. Sve transakcije na GiftOnCard PrePaid računu Korisnika, evidentiraju se u dinarima (RSD), a isključivo uz obavezno prilaganje same kartice, a prema Uputstvu za korišćenje kartice u aplikaciji GiftOnCard.

4.2. Informacije vezane za stanje po Poklon kartici dostupne su na elektronskim terminalima u prodajnim mestima Brand Point d.o.o., HOUSE OF SAMSONITE, ili na drugi način ako je predviđeno od strane Izdavaoca.

5. REKLAMACIJE

5.1. Korisnik je dužan da čuva kopije slipova i fiskalnih računa za potrebe eventualne reklamacije.

5.2. Korisnik podnosi reklamaciju Izdavaocu, putem pošte ili lično, u zakonskim rokovima. Izdavalac neće prihvatiti reklamacije koje nisu predmet usluga Izdavaoca ako ni one koje nisu dostavljene u navedenom roku, a eventualni finansijski gubitak snosi Korisnik.

5.3. U slučaju reklamacija, Korisnik podnosi reklamaciju u vidu Izjave sa pratećom dokumentacijom i to: kopija slipa/odsečka, potvrde o korišćenju kartice i prateći fiskalni račun, svojeručno potpisanu izjavu, dokaz o uplati, dokaz o načinu plaćanja, najkasnije u roku od 60 dana od kupovine robe/usluge.

5.4. U slučaju reklamacije, od Korisnika će se zahtevati da dostavi sledeće podatke: ime i prezime i adresu Korisnika, broj kartice, originalnu vrednost, kao i originalne potvrde o transakcijama – slipove i fiskalne odsečke za transakcije prodaje robe/usluga. U slučaju neovlašćenih ili spornih transakcija može biti potrebno dostaviti i pismenu izjavu u vezi istim transakcijama, u cilju rešavanja reklamacije.

5.5. Korisnik je dužan da čuva Poklon karticu. Izdavalac nije odgovoran, ukoliko je Poklon kartica izgubljena, ukradena ili oštećena na bilo koji način. Poklon kartica ni u jednom slučaju neće biti zamenjena i sredstva sa Poklon Kartice ne mogu biti refundirana u bilo kojoj od navedenih situacija.

5.6. Reklamacije koje se odnose na kvalitet robe i usluga plaćenih Poklon karticom, Korisnik podnosi isključivo prodajnom mestu u kome je transakcija nastala.

5.7. Poklon karticu nije moguće otkazati ili izvršiti povraćaj novca na osnovu izjave Korisnika ili Kupca poklon kartice.

6. IZGUBLJENA / UKRADENA POKLON KARTICA

6.1. Korisnik je obavezan da gubitak/krađu Poklon kartice odmah prijavi Izdavaocu.

Izdavalac nema obavezu već diskreciono pravo ponovnog izdavanja ili zamene izgubljene ili ukradene Poklon kartice i to samo za registrovane kupce Poklon kartica koji su ujedno članovi HOUSE OF SAMSONITE kluba kupaca. U zavisnosti od podnete prijave i zahteva sa potpunom dokumentacijom, Izdavalac može izvršiti blokadu i eventualnu zamenu Poklon kartice sa refundacijom iznosa. Zamena ili reizdavanje kartice HOUSE OF SAMSONITE kluba kupaca ne povlači automatsku refundaciju iznosa na poklon kartici.

6.2. Prijavu gubitka/krađe Poklon kartice može izvršiti registrovani Kupac ili registrovani Korisnik uz obavezan važeći dokument a uz obavezno prilaganje slipova transakcija uplate i korišćenja kartice.

6.3. Prilikom prijave gubitka ili krađe Poklon kartice, Korisnik mora znati ceo broj Poklon kartice, kao i lične podatke kupca kartice. U suprotnom slučaju, nije moguće izvršiti blokadu kartice.

6.4. U slučaju telefonske prijave ili prijave putem email-a, Korisnik je dužan da u roku od 7 dana dostavi u pisanoj formi potvrdu prijave gubitka/krađe Poklon kartice.

6.5. Ukoliko Korisnik nakon prijave nestanka pronađe Poklon karticu, ne sme je koristiti, već je dužan da o tome bez odlaganja obavesti Izdavaoca kartice i da odmah preseče i vrati Poklon

karticu Izdavaocu. Obaveze nastale korišćenjem pronađene nevažeće kartice (izgubljena ili ukradena) snosi Korisnik.

6.6. Korisnik snosi svu odgovornost za eventualno neovlašćeno korišćenje Poklon kartice ako se ne pridržava sigurnosnih mera (npr. davanje kartice drugoj osobi, razmagnetisana kartica i sl).

6.7. Ukoliko Izdavalac od Partnera ili na drugi način dobije informaciju o tome da Poklon Kartica nije kod Kupca ili Korisnika, ista će odmah biti stornirana radi sprečavanja eventualne zloupotrebe.

6.8. U slučaju postojanja sumnje da se radi o zloupotrebi Poklon Kartice, Izdavalac ima pravo da bez obrazloženja ograniči, oduzme ili otkaže dalje korišćenje Poklon kartice.

7. OTKAZ KORIŠĆENJA KARTICE

7.1. Izdavalac ima pravo da Korisniku, koji se na bilo koji način ne pridržava Opštih pravila, bez obrazloženja i upozorenja, uskrati pravo korišćenja Poklon kartice i oglasi je nevažećom, o čemu registrovanog korisnika obaveštava pisanim putem. Neregistrovanog korisnika obaveštava po izvršenom upitu / reklamaciji.

7.2. O prestanku prava korišćenja Poklon kartice, Izdavalac obaveštava i maloprodajnu mrežu pri čemu nijedno prodajno mesto nije u mogućnosti da prihvati na korišćenje Poklon karticu. Ukoliko Izdavalac zatraži od Korisnika da preda Poklon karticu, Korisnik je obavezan da to i učini.

7.3. Korisnik ne može otkazati korišćenje važeće Poklon kartice.

7.4. Ugovor se smatra otkazanim bez prenosa prava:

– u slučaju gubitka,

– u slučaju uništenja kartice

– u slučaju zloupotrebe

7.5. Poklon kartica koja je iz bilo kog razloga otkazana ne može se koristiti.

8. ODGOVORNOST

8.1. Izdavalac je oslobođen odgovornosti:

 • Ukoliko Korisnik nema dovoljno sredstava na raspolaganju na računu Poklon Kartice za završetak transakcije;
 • Ako elektronski aplikativni terminal ili internet veza na prodajnom mestu gde se obavlja transakcija ne radi adekvatno, pri čemu je sa ovim Korisnik upoznat pre transakcije,
 • Ukoliko se sumnja da je tražena transakcija obavljena neovlašćeno;
 • Ukoliko okolnosti koje su van kontrole Izdavaoca (kao što su požari, poplave ili kompjuterski ili komunikacioni problem) spreče završetak transakcije, bez obzira na razumne mere opreza koje je Izdavalac preduzeo, ili svaki drugi izuzetak u odnosu na ove uslove.
 • Ukoliko prodavac – prodajno mesto Partnera odbije da prihvati Poklon karticu ili primenjuje posebne uslove za korišćenje kartice, ne prihvata korišćenje kartice za akcijske cene, ne obavesti korisnika kartice o posebnim uslovima vezanim za popuste i akcijske cene na predviđen način ili sl., iako se nalazi u mreži Partnera i označeno je kao mesto na kome se Poklon kartica može koristiti, ili ukoliko, usled tehničkih problema je u nemogućnosti za korišćenje terminala za obavljanje i registrovanje transakcije putem Kartice.
 • Korisnik Poklon kartice ne sme da zaključi fiktivne bezgotovinske transakcije sa prodavcem u prodajnoj ili distributivnoj mreži u cilju pribavljanja gotovine.
 • Ako iz bilo kog razloga dođe do prekida usluge.

8.2. Izdavalac nije odgovoran za robu ili uslugu koju Korisnik kupuje preko Poklon kartice.

8.3. Izdavalac nije odgovoran u slučaju da GiftOnCard usluga bude van dejstva usred dejstva više sile, i u kojim slučajevima, Korisnik možda, neće moći da koristi Poklon karticu ili dobije informacije o usluzi. Korisnik u takvim slučajevima u obavezi da je obavesti Izdavaoca ukoliko ima bilo kakvih problema odnosno smetnji pri korišćenju Poklon kartice. 

8.4. Korisnik ima pravo i obavezu da obavesti Izdavaoca u slučaju da su transakcije pogrešno registrovane, da je došlo do neovlašćenog korišćenja ili zloupotrebe Poklon kartice ili da je potrebno više informacija o transakciji. U konkretnom slučaju, Korisnik treba da u pisanom obliku na adresu Izdavaoca dostavi i svoje ime, broj i kopiju lične karte ili pasoša, broj Poklon kartice, datum i iznos iznos konkretne transakcije i opis transakcije.

Korisnik je dužan da objasni zašto veruje da je u pitanju greška ili zloupotreba. Izdavalac zadržava pravo da u slučaju prijema usmenih informacija, može zahtevati žalbu ili postavljeno pitanje u pisanoj formi u roku od 10 (deset) radnih dana.

9. VIŠA SILA

9.1.         Pružalac usluge i Izdavalac mogu biti oslobođeni od odgovornosti u određenim slučajevima koji su nastupili nezavisno od njihove volje određenim ovim Opštima Pravilima. Nastale okolnosti, nezavisno od volje Partnera i Izdavaoca, koje ni pažljiva strana ne bi mogla izbeći, niti mogla otkloniti njihove posledice, smatraće se kao slučajevi koji oslobađaju od odgovornosti, ako su nastali posle objavljivanja Opštih pravila, a sprečavaju njegovo potpuno ili delimično izvršenje.

9.2. Pod pojmom više sile smatraju se spoljni i vanredni događaji koji nisu postojali u vreme donošenja Opštih pravila, koji su nastali mimo volje i moći Izdavaoca, čije nastupanje i dejstvo strane nisu mogle sprečiti merama i sredstvima koja se mogu u konkretnoj situaciji opravdano tražiti i očekivati od Izdavaoca koja je pogođena višom silom.

9.3. Slučajevi više sile uključuju, bez ograničenja sledeće događaje: rat i ratna dejstva, opštu mobilizaciju, nezakoniti štrajk u preduzećima Ugovornih strana, nemire, akte terorizma, epidemije, požar, eksplozije, saobraćajne i prirodne katastrofe (npr. zemljotres, ciklon, oluja, poplava), akti organa vlasti od uticaja na izvršenje obaveza i sve druge događaje i okolnosti koje nadležni državni organ priznaje i proglasi kao slučajeve više sile.

9.4. Izdavalac u slučaju da je pogođen višom silom treba odmah na odgovarajući način (u maloprodajnom objektu, web stranici ili sl.) da obavesti Korisnika o nastanku, vrsti i eventualnom trajanju više sile, odnosno drugih okolnosti koje sprečavaju korišćenje Kartice.

9.5. Za vreme trajanja više sile i drugih okolnosti koje oslobađaju od odgovornosti, obaveze Izdavaoca miruju i ne primenjuju se sankcije zbog neizvršenja ugovornih obaveza u roku.

9.6. Nastupanje okolnosti iz ovog člana, pod uslovom da je postupljeno u smislu stava 4. ovog člana, produžava rok za ispunjenje ugovornih obaveza i to za period koji po svom trajanju u celini odgovara trajanju nastale okolnosti i razumnog roka za otklanjanje posledica tih okolnosti.

10. ZAVRŠNE ODREDBE

10.1. Kupovinom, korišćenjem ili dispozicijom Poklon kartice, Kupac potvrđuje da je upoznat i saglasan sa svim odredbama Opštih pravila.

10.2. Opšta pravila obavezujuća su za sve strane u sistemu Brand Point d.o.o., HOUSE OF SAMSONITE   poklon kartice.

10.3. Kupac Poklon kartice je dužan da Korisnika kome predaje Poklon karticu na dalje korišćenje uputi na Opšta pravila korišćenja Poklon Kartice koji važe za Korisnike.

10.4. Izdavalac zadržava pravo izmene ovih Opštih Pravila, uz prethodno obaveštenje Korisnika putem informacija u prodajnim objektima i/ili na web stranici Izdavaoca ili na drugi odgovarajući način. Korisnik se o izmenama obaveštava najkasnije 15 (petnaest) kalendarskih dana pre nego što izmena stupi na snagu. U slučaju da se ne slaže sa izmenama i dopunama, Korisnik može iskoristiti Poklon Kartice u roku od 15 (petnaest) kalendarskih dana, od datuma obaveštenja. Ukoliko to ne učini u navedenom roku, smatraće se da je Korisnik prihvatio da Poklon Karticu koristi u skladu sa izmenjenime Opštim Pravilima.

10.5. Izdavalac zadržava pravo promene uslova i/ili prekid funkcionisanja GiftOnCard programa pri čemu stečena prava Korisnika neće biti umanjena.

10.6. Prestanak važenja ovih Opštih Pravila odnosno raskid ovog ugovora neće uticati na prava ili obaveze koje proističu iz ovih uslova. Korišćenjem Poklon kartice, Pružalac usluge nije odgovoran Korisnicima ili bilo kojoj trećoj strani za bilo koju promenu ili prekid rada Poklon Kartice, računa ili ovih Uslova.

10.7. Obaveza čuvanja tajne i preduzimanja organizacionih i tehničkih mera u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti obavezuju Izdavaoca, Pružaoca usluge, Partnera i Kupca – kada vrši registraciju Korisnika.

Zaposleni koji dolaze u kontakt sa podacima o ličnosti Korisnika dužni su da kao tajnu, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podataka, čuvaju sve podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti.  Podaci moraju biti odgovarajuće zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa.

10.8. U slučaju eventualnog spora nadležan je sud u Beogradu.